Handelsbetingelser

Generelle oplysninger:

Yarnbook ApS, Obstrupparken 65, 8320 Mårslet, Danmark

Betaling

Når du bestiller varer på Yarnbook.com, betaler du online med betalingskort.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Der ydes dog ikke fortrydelsesret på digitale varer (fx strikkeopskrifter) såfremt download er påbegyndt.

Digital downloads

Dine filer kan downloades, så snart betalingen er bekræftet.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, dog ikke leveringsomkostningerne.

Yderligere:

Køb af en opskrift, giver dig adgang til at anvende opskriften til personligt brug. Opskriften er beskyttet af ophavsret og må ikke videresendes eller deles med andre. Kommerciel udnyttelse af opskriften er heller ikke tilladt.Forretningsbetingelser for serviceydelser udbudt af Yarnbook ApS

Disse forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder som aftaleforhold mellem kunden ("Kunden") og INDSÆT NAVN OG ADRESSE OG CVR ("Yarnbook").


1. Serviceydelsen

1.1. Yarnbook stiller en software til rådighed via sin hjemmeside, mobile platforme eller lignende ("Softwaren"), som muliggør, at Kunden kan søge efter opskrifter og inspiration til at strikke og hækle m.v. (i et hele benævnt "Serviceydelsen").

1.2. Omfanget af Serviceydelsen defineres på baggrund af Kundens valg af servicepakke, som kan indeholde flere eller færre funktioner ("Servicepakken"). Valget foretages på Yarnbook's hjemmeside og vil fremgå af Kundens profil. Udover Serviceydelsen kan Yarnbook tilbyde tillægsydelser, som inkluderes i Servicepakkerne. Disse tillægsydelser indgår i definitionen af Serviceydelsen. Levering under de enkelte Servicepakker kan være betinget af en betaling.

1.3. Igennem forretningsforholdet mellem Kunden og Yarnbook opnår Kunden en adgang til at anvende Softwaren, som ikke er eksklusiv. Dette gælder også ved Kundens valg af tillægsydelser. Kunden kommer således ikke til at eje Softwaren eller Serviceydelserne eller en kopi eller del heraf. Ved Kundens valg af tillægsydelser kan der være selvstændige betingelser, som skal accepteres i sammenhæng med disse Forretningsbetingelser.

1.4. Adgangen til at anvende Serviceydelsen, herunder Softwaren, kan alene ske til brug for Kundens formål og gælder udelukkende for Kunden og dennes Medarbejdere. Ved tilmelding til Serviceydelsen skal Kunden og dennes Medarbejdere have deres eget unikke brugernavn og kodeord til brug af Serviceydelsen. Det er Kundens pligt at sikre, at Kunden og Medarbejderne opretholder den fornødne sikkerhed for at beskytte brugernavn og kodeord for at forhindre misbrug m.v. af Serviceydelsen.

1.5. I Serviceydelsen indgår hjælp til den generelle brug af Serviceydelsen. En sådan hjælp kan ydes af Yarnbook eller en af Yarnbook godkendt Tredjepart, som Kunden indgår aftale med via Serviceydelsen.


2. Accept og Tilladelse

2.1. Ved Kundens registrering på Yarnbook's hjemmeside accepterer Kunden Forretningsbetingelserne for Serviceydelsen, og som det gældende aftaleforhold mellem Kunden og Yarnbook. Forretningsbetingelserne gælder også for tredjemand, som på vegne af Kunden måtte udføre selvbetjeningen.

2.2. Serviceydelsen herunder tillægsydelser ydes til Kunden i egenskab af forretningsdrivende, herunder også selvom at Kundens medarbejdere opnår adgang til hele eller dele af Softwaren og indeholdte informationer i egenskab af medarbejdere.

2.3. Kunden samtykker til, at Yarnbook og dets Tredjeparter kan foretage markedsføring overfor Kunden og medarbejdere ("Medarbejderne"). Kunden kan skriftlig tilbagekalde sådant samtykke.

2.4. Kunden og dennes Medarbejdere giver tilladelse til, at Yarnbook og dets Tredjeparter markedsfører sine produkter og serviceydelser overfor Kunden og dennes Medarbejdere. Markedsføring kan ske på diverse medier og kommunikationsformer, herunder f.eks. e-mails. Markedsføringen kan gøre brug af uploadede af informationer om Kunden, herunder dennes Medarbejdere. Kunden accepterer, at Yarnbook kan bruge Kundens navn som og logo til markedsføring. Kunden kan skriftligt tilbagekalde sådant samtykke.

2.5. Kunden accepterer Yarnbook's øvrige politikker, herunder politik for persondata og Cookies, som er tilgængelige i den til enhver tid gældende udgave på Yarnbook's hjemmeside. De øvrige politikker skal ses som værende en integreret del af disse Forretningsbetingelser.


3. Tredjeparter

3.1. For at kunne levere Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser kan Yarnbook gøre brug af leverandører og lignende forretningspartnere ("Tredjeparter"). Kunden accepterer og tillader, at informationer der uploades i forbindelse med Serviceydelsen kan blive behandlet af og udvekslet med Tredjeparter, som arbejder med Yarnbook.

3.2. Såfremt Tredjeparter tilbyder tillægsydelser via Yarnbook's Serviceydelse (åben API (application programming interface)) er brugen af tillægsydelserne underlagt den pågældende Tredjeparts vilkår. Kunden fritager Yarnbook for ethvert ansvar i forbindelse med brug af sådanne Tredjeparters tillægsydelser.

3.3. Såfremt Kunden eller Medarbejdere benytter tillægsydelser fra Tredjeparter i forbindelse med brug af Serviceydelsen, kan der ske udveksling af informationer mellem Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser. Kunden accepter, at Yarnbook er uden ansvar for sådan en udveksling, behandling og opbevaring af informationer af Tredjeparten, idet der opstår et selvstændigt retsforhold mellem Kunden og/eller Medarbejderne og Tredjeparten ved brug af tillægsydelse.


4. Kundens pligter og ansvar

4.1. Det er Kunden, herunder dennes Medarbejdere, som er ansvarlige for rigtigheden og kvaliteten af de informationer som registreres og benyttes i Softwaren. Det er således Kunden, som indtaster de nødvendige informationer, der skal anvendes i forbindelse med brugen af Serviceydelsen. Kunden skal derfor sikre sig, at informationerne er registrere korrekt i Softwaren. Det er Kundens ansvar at sikre at informationerne, der bruges i Serviceydelsen, til enhver tid er ajourført. Kunden har således pligt til også at registrere, når en medarbejder ikke længere er ansat hos Kunden.

4.2 Adgang til personlige informationer ved for eksempel at indtaste cpr. nummer kan være strafbart og erstatningspådragende. Det er Kundens ansvar at sikre, at Kunden og dennes Medarbejdere ikke skaffer sig uautoriseret adgang til personlige informationer. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig ophævelse af aftaleforholdet ved mellem Kunden og Yarnbook.

4.3. For at sikre at Yarnbook kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med Serviceydelsen, giver Kunden Yarnbook ret til at bruge de indtastede informationer. Det er Kundens pligt til at sikre sig, at Yarnbook har de fornødne tilladelser, fuldmagter, aftaler og legitimationsinformationer, der skal til for at Yarnbook kan levere Serviceydelsen. Det er således også Kundens ansvar at sikre sig, at Medarbejderne har givet samtykke til den databehandling, som er en del af Serviceydelsen.


5. Pris og betalingsvilkår

5.1. Afhængig af Kundens valg af Servicepakke vil prisen være afstemt derefter. Endvidere kan prisen stige ved valg af tillægsydelser, som ikke er en del af en Servicepakke. Prisen for Servicepakkerne vil oplyst i danske kroner (DKK) og eksklusiv moms og forefindes på Yarnbook's hjemmeside.

5.2. Yarnbook kan ændre priserne med en måneds varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset og omkostninger til Tredjeparter medfører, at Yarnbook kan justere priserne, således at Yarnbook stilles uændret. Ved en sådan ændring kan Kunden blive adviseret herom via Yarnbook's Hjemmeside eller e-mail. Såfremt Kunden ikke er enig i en ændring af prisen, kan Kunden opsige aftaleforholdet mellem Kunden og Yarnbook med øjeblikkelig virkning, dog således, at Kunden fortsat skal betale for faktisk foretaget brug af Serviceydelsen indtil ophørstidspunktet. Kunden kan ikke i den forbindelse rejse erstatnings- eller andre kompensationskrav mod Yarnbook.

5.3. Såfremt Kunden ikke betaler det fakturerede beløb rettidigt, kan Yarnbook iværksætte en rykkerprocedure der indeholder frister og gebyrer ved brug af Kundens opgivne e-mail. Kunden accepterer, at rykkere afsendt af Yarnbook til Kunden skal anses for leverede ved brug af Kundens e-mail. Såfremt den manglende betaling for Serviceydelsen fortsætter, kan adgangen til Serviceydelsen og medfølgende tillægsydelser spærres. Spærringen ophæves ved modtagelse af Kundens betaling, medmindre Yarnbook har opsagt Forretningsbetingelserne med Kunden.

5.4. Ved for sen betaling af det til Kunden fakturerede tillægges en rente af det forfaldne beløb med 3% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.


6. Informationer og sikkerhed

6.1. Informationer, herunder informationer om Medarbejderne, som er registreret i Serviceydelsen, er Kundens ejendom. Kunden kan kræve at få de registrerede informationer udleveret i et elektronisk format valgt af Yarnbook.

6.2 De informationer, som Kunden eller Medarbejderne har registreret og benytter i Serviceydelsen, har Yarnbook som udgangspunkt ikke adgang til. Undtagelsen hertil er Yarnbook's særligt udpegede medarbejdere, som i visse tilfælde har adgang til Kundens og Medarbejdernes informationer. Disse udpegede medarbejdere vil være underlagt tavshedspligt.

6.3. Yarnbook bruger Tredjeparter til at levere services og hardware såsom servere og databaser til at understøtte Serviceydelsen til Kunden. Ved brug af Serviceydelsen vil der ske udveksling af informationer om Kunden og Medarbejderne mellem Serviceydelsen, Kunden og de relevante myndigheder og registre, som er nødvendige for, at Serviceydelsen kan leveres. Udvekslingen af informationerne vil være tilsvarende den, hvis Kunden selv varetog Serviceydelsen.

6.4. Udveksling af eller adgang til informationer, f.eks. persondata, via Serviceydelsen mellem Kunden og tredjemænd, som hjælper Kunden, er Kundens ansvar.

6.5. Yarnbook kan i særlige tilfælde overdrage statistik informationer udledt via informationerne i Serviceydelsen til tredjemand. Sådanne informationer vil være anonymiseret således, at der ikke kan ske overdragelse af persondata, som kan identificere Kunden eller dennes Medarbejdere.

6.6. Hvor det skønnes rimeligt for eksempel ud fra en værditabsbetragtning kan Yarnbook give tredjemand og myndigheder adgang til Kundens og Medarbejdernes informationer, f.eks. i forbindelse med dom, myndighedskrav Kundens konkurs og Medarbejderes dødsfald.

6.7. Yarnbook har ikke ansvar for opbevaring af informationer efter Forretningsbetingelserne ophør, med mindre er anført i disse Forretningsbetingelser.

6.8. Yarnbook har truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at informationerne brugt i Serviceydelsen ulovligt eller hændeligt forringes, fortabes, eller tilintetgøres, samt mod, at informationerne misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

6.9. Ved brug af Serviceydelsen, hvor Kunden anvender informationer, brugernavne eller kodeord, som stammer fra tredjemand, indestår Kunden for, at videregivelse af sådanne informationer og Yarnbook's databehandling af sådanne informationer ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skadesløsholder Yarnbook for ethvert tab, som Yarnbook måtte lide som følge af denne bestemmelse.


7. Ændringer og overdragelse af Serviceydelsen eller vilkår

7.1. Ændringer af Serviceydelsen og tillægsydelser kan foretages af Yarnbook. Endvidere er Yarnbook berettiget til at ændre formen og strukturen af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser. Enhver ændring kan ske med eller uden varsel og i henhold til disse Forretningsbetingelser. En ændring kan påvirke dele af Serviceydelsen, herunder informationer, som er registreret og gemt i Softwaren.

7.2. Forretningsbetingelserne kan til enhver tid ændres af Yarnbook uden varsel til Kunden. Dog vil Yarnbook stræbe efter at give et varsel via Yarnbook's hjemmeside. Forretningsbetingelserne er tilgængelige på Yarnbook's hjemmeside. Ved Kundens fortsatte brug af Serviceydelsen efter ændringer i Forretningsbetingelserne er foretaget, betragtes ændringerne som accepteret. Kunden har en forpligtelse til at holde sig løbende orienteret om ændringer i Forretningsbetingelser. Hvis Kunden ikke kan acceptere ændringerne, kan Kunden betragte sig som opsagt under forudsætning at meddelelse gives til Yarnbook. Erstatnings- eller andre kompensationskrav mod Yarnbook vil i den forbindelse ikke kunne rejses af Kunden.

7.3. Rettigheder og pligter, som er givet til Yarnbook ved disse Forretningsbetingelser, kan Yarnbook overdrage helt eller delvist til koncernforbundne virksomheder eller tredjemand.

7.4. Kunden har ikke ret til hverken helt eller delvist at overdrage rettigheder og pligter samt adgang til Serviceydelsen til tredjemand. Kunden kan dog give adgang til rådgivere eller tredjemand som nærmere beskrevet i disse Forretningsbetingelser.


8. Immaterielle rettigheder

8.1. Med undtagelse af Kundens informationer, som Kunden har registreret i systemet, er Softwaren og de informationer, som Softwaren genererer, beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Yarnbook. Ved Serviceydelsen modtager Kunden alene en brugsret, og Yarnbook's og/eller tredjeparters immaterielle rettigheder overdrages ikke til Kunden.

8.2. Ved enhver mistanke om en krænkelse eller reel krænkelse af Yarnbook's immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Serviceydelsen, som kunden får kendskab til, skal Kunden give meddelelse til Yarnbook.

8.3. De informationer, som Kunden og dennes Medarbejdere registrerer i forbindelse med brugen af Serviceydelsen, tilhører Kunden og dennes Medarbejdere. Yarnbook har ved Kundens tiltrædelse af disse Forretningsbetingelser fået tilladelse til at bruge førnævnte informationer, herunder f.eks. Kundens og Medarbejderes billeder, logo, kontrakter, overenskomster, således at Yarnbook kan levere Serviceydelsen samt foretage statistik i anonymiseret form.


9. Yarnbook's ansvar og tavshedspligt

9.1. Det er Kundens ansvar at sikre, at de informationer, som bliver registreret i forbindelse med brugen af Serviceydelsen, ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

9.2. Serviceydelsen stilles til rådighed af Yarnbook i den til enhver tid værende stand, som den måtte være på tidspunktet for Kundens brug heraf. Yarnbook fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, udover hvad er fremgår af disse Forretningsbetingelser.

9.3. I forbindelse med Kundens brug af Serviceydelsen fraskriver Yarnbook sig ethvert ansvar for tab, som Kunden måtte pådrage sig, uanet om tabet opstår i eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af informationer, tab begrundet i produktansvar eller tab der er opstået som følge af simpel uagtsomhed fra Yarnbook's side.

9.4. Kunden har en pligt til at meddele Yarnbook om fejl ved Serviceydelsen, som Kunden bliver opmærksom på. Yarnbook er alene pligtig at rette fejlen, som Kunden eller Yarnbook er blevet opmærksom på.

9.5. Tillægsydelser og anden service udbudt af Tredjeparter, som er tilgængelige i forbindelse med Serviceydelsen, og som Kunden aktivt selv har valgt at benytte, er Yarnbook ikke ansvarlig for. Yarnbook kan derfor ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden og pålideligheden m.v. af informationerne og ej heller de resultater, som genereres igennem tillægsydelserne, eller for Tredjeparters funktionalitet, tilgængelig eller sikkerhed. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab skyldes ansvarspådragende fejl fra Yarnbook's side.

9.6. Kunden accepterer, at uanset hvilket tab eller ansvarsgrundlag som Kunden har lidt, kan Yarnbook's samlede ansvar maksimalt andrage en størrelse svarende til de foregående 12 måneders fakturerede beløb før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog højst 50.000 DKK.

9.7 Yarnbook holdes skadesløs af Kunden mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab eller ansvar hos tredjemand, herunder Tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Serviceydelsen.

9.8. Yarnbook og dennes medarbejdere har tavshedspligt om alle informationer, som kan henføres direkte til Kunden, og som Yarnbook måtte få kendskab om Kunden eller dennes Medarbejdere, og har ikke en ret til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådanne informationer er offentligt tilgængelige, eller hvor Yarnbook har fået informationerne fra en tredjemand udenfor fortrolighed, eller hvor Yarnbook er forpligtet til at videregive informationerne ifølge lovgivning eller efter fra en myndighed eller domstol, eller hvor videregivelse er berettiget ifølge indeværende Forretningsbetingelser.


10. Drift og force majeure

10.1. Yarnbook tilsigter en høj driftsstabilitet og vil i tilfælde af nedbrud eller driftsforstyrrelser genskabe normal drift så hurtigt som muligt. Vedligeholdelse og opgradering af Serviceydelsen og tillægsydelser vil så vidt det er muligt blive placeret i tidsrummet mellem kl. 20.00-07.00 CET, og vil blive varslet forinden.

10.2. Yarnbook er uden ansvar for tab opstået som følge af nedbrud eller driftsforstyrrelser. Yarnbook er ikke forpligtet til at erstatte sådanne tab. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Yarnbook ikke ansvarlige for tab, som skyldes:

- Beskadigelser af data eller manglende adgang til eller nedbrud i IT-systemer, der kan henføres til nedenstående begivenheder, uanset om det er Yarnbook eller en Tredjepart, der står for driften.

- Svigt i strømforsyning eller telekommunikation til Yarnbook, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og –hacking).

- Konflikter såsom strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om den er rettet mod eller værksat af Yarnbook selv eller dennes organisation, og uanset årsagen hertil. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Yarnbook's virksomhed.

- Andre omstændigheder, som er uden for Yarnbook's kontrol.


11. Opsigelse af serviceydelser

11.1. Ved tilmelding til Serviceydelserne accepterer Kunden Forretningsbetingelserne. Forretningsbetingelserne løber indtil opsigelse i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne. Kunden kan med en måneds varsel opsige Forretningsbetingelserne. Kunden kan dog altid skifte Servicepakke og tillægsydelser.

11.2. Yarnbook kan opsige Forretningsbetingelserne med 3 måneders varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Forretningsbetingelserne eller ved Kundens konkurs eller insolvens.


12. Tvister

12.1. Nærværende Forretningsbetingelser i enhver henseende læses, fortolkes og udfyldes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af disse Forretningsbetingelser og de heraf følgende retsforhold mellem Kunden og Yarnbook, deres fortolkning eller udfyldning skal anlægges ved Byret i København.

  • EN
  • DK